Obchodní podmínky

Základní ustanovení

1. Tento elektronický obchod provozuje firma:
MAXIART, s. r. o.
Lucemburská 1578/25
130 00 PRAHA 3

IČO: 28392027

DIČ: CZ28392027

Kontakty:
tel. +420 605 153 7213
tel. +420 777 882 121
info@galerie-maxiart.cz
Bankovní spojení: 2402372914/2010 – Fio banka


2. Tyto podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží a jsou při prodeji zboží závazné. Uzavřením kupní smlouvy, resp. závaznou objednávkou, se kupující zavazuje akceptovat tyto obchodní podmínky prodávajícího.

3. Kupní smlouva je uzavřena poté, co prodávající písemně potvrdí objednávku kupujícímu, a to nejpozději do 7 dnů po jejím obdržení.

Cenové a platební podmínky

1. Ceny uvedené u zboží jsou v Kč a nezahrnují náklady na doručení zboží kupujícímu. Tyto náklady se k uvedeným cenám přičítají.

2. Pro jednotlivé obchodní případy jsou závazné vždy ceny platné v okamžiku uzavření kupní smlouvy/závazné objednávky. Prodávajícímu zůstává vyhrazena oprava případných evidentních chyb.

3. Jednotlivé prodeje se uzavírají na základě písemných objednávek kupujícího. Každá objednávka obsahuje následující náležitosti:

  • identifikaci kupujícího, společně s bankovním spojením

  • způsob platby

  • cenu

  • fakturační a dodací adresu kupujícího, je-li odlišná od adresy uvedené v identifikaci kupujícícho

Každá přijatá a prodávajícím potvrzená objednávka je pro obě strany závazná.

4. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v plné výši objednaného zboží dle platného ceníku, ve sjednaném termínu.

5. Způsob platby:
– platba předem bankovním převodem na účet prodávajícího číslo 43-2269820297/0100 (CZK), 
– v hotovosti při osobním odběru, po předchozí individuální dohodě mezi kupujícím a prodávajícím o termínu a místu osobního odběru.

Dodací a expediční podmínky

1. Způsob doručení:
– Doprava prostřednictvím kurýrní služby (Geis, DPD nebo jiné)

– Doprava pouze po České republice
– Ceny dopravného se liší v závislosti na hmotnosti a rozměrech uměleckých děl, viz ceník v sekci “Doprava a platba”.
– Osobní odběr v sídle prodávajícího nebo jiném předem dohodnutém místě. Termín osobního odběru je nutné s prodávajícím předem dohodnout telefonicky, aby objednané zboží bylo pro kupujícího v dohodnutý termín k odběru připraveno.

2. Dodací termín:
– do 10 pracovních dnů od závazného objednání kupujícím. V případě, že se dodací termín z objektivních důvodů odlišuje, zavazuje se prodávající o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a to buď telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Vlastnické právo

1. Bude-li ve výjimečných případech sjednána úhrada kupní ceny na základě faktury po přejímce zboží, přechází v takovém případě vlastnické právo k předmětu prodeje na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny. Kupující není do té doby oprávněn se zbožím jakkoliv nakládat.

Odpovědnost za škody

1. Přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí předmětu koupě.

Informace o zboží

1. Posudky znalců v oboru k předmětům prodeje zajistíme na přání kupujícího, a to nejpozději do 60 dnů od data prodeje. Podmínkou vypracování posudku je fakt, že kupující uhradí náklady na pořízení znaleckého posudku, přičemž předpokládanou cenu pro konkrétní případ sdělíme kupujícímu samozřejmě předem po domluvě.

Reklamační řád

1. Kupujícímu vzniká v případě zjištění nesporných a prokazatelných vad na dodaném zboží nárok na uplatnění snížení kupní ceny popř. odstoupení od smlouvy. Tento nárok musí být uplatněn u prodávajícího písemně, nejpozději do 14. dnů po dodání zboží.

2. K reklamaci je nutné předložit doklady o prodeji zboží, které vystavil prodávající kupujícímu, reklamované zboží musí být úplné, s kompletní dokumentací (byla-li součástí prodeje), zcela nepoškozené, čisté a v balení vhodném pro přepravu reklamovaného zboží. Pokud tak kupující neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci zamítnout.

3. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neopatrnou manipulací, násilným působením na výrobek (náraz, pád, písek, voda, apod.), neodbornými zásahy. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

4. Prodejce je oprávněn nevyhovět reklamaci kupujícího a nevrátit kupní cenu, jestliže:
– zboží je k reklamaci zasláno bez patřičných dokladů, viz “Reklamační řád” bod 2,
– lhůta pro uplatnění reklamace již uplynula,
– závada byla způsobena neopatrnou manipulací, násilným působením na výrobek (náraz, pád, písek, voda, apod.), které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba.

5. V případě, že bude prodejce oprávněn nevyhovět reklamaci dle předchozího bodu (4), bude zboží kupujícímu vráceno zpět v defektním stavu.

6. Odpovědnost za vady zboží na straně prodávajícího zanikla, nebyla-li případná reklamace uplatněna v době stanovené reklamačním řádem v těchto obchodních a dodacích podmínkách (bod 1).

Poškození zboží během přepravy ke kupujícímu

1. Poškození zboží způsobené při přepravě kurýrní službou, může prodávající uznat pouze v případě, že kupující ohlásil zjištěné poškození prodávajícímu nejpozději do 48 hodin po obdržení zboží, a to písemně (i elektronickou formou). Kupující je v takovém případě povinen písemně oznámit poškození viditelná na doručené zásilce zvenčí před jejím otevřením, jakož i poškození zjištěná po otevření zásilky.

2. Kupující je zároveň povinen zjištěnou škodu na zboží bez zbytečného odkladu oznámit subjektu, který předmětnou zásilku doručil, a tuto skutečnost neprodleně dokladovat prodávajícímu.

3. Neoznámení škod vzniklých při doručení zásilky ve lhůtě 48 hodin po obdržení zboží a to písemnou formou, je porušením povinností ze strany kupujícího a může vést ke ztrátě nároku na náhradu škody.

4. Prodávající bude uplatňovat na viníkovi náhradu škody, přičemž není povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu až do doby jednoznačného ohledání a uzavření ohledacího řízení o škodě.

Odstoupení od kupní smlouvy/závazné objednávky

1. Odstoupení od kupní smlouvy/závazné objednávky ze strany kupujícího je možné za podmínek stanovených zákonem 367/2000, a to do 14 .dnů od převzetí zboží.

2. V takovém případě je kupující povinen dodržet následující postup:
– kontaktovat kupujícího písemnou žádostí o odstoupení od smlouvy, ve které musí být 
– uvedeno číslo a datum objednávky/kupní smlouvy, datum nákupu, číslo faktury a číslo účtu kupujícího či adresa pro vrácení kupní ceny
– zaslat zboží zpět prodávajícímu, a to za následujících podmínek:
– zboží musí být nepoškozené,
– zboží nesmí být použité,
– společně se zbožím musí být zpět zaslán doklad o koupi
– ve vrácené zásilce musí být vložena kopie dokladu o uhrazení dobírkové nebo kurýrní služby, zboží nelze zaslat prodávajícímu zpět na dobírku. V takovém případě je prodávající oprávněn zboží nepřevzít a zaslat na náklady kupujícího okamžitě zpět.
– zaslání zboží musí být doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu nebo poškození na cestě od kupujícího zpět k prodávajícímu

3. Ve výše uvedeném případě se kupujícímu vrací kupní cena za zboží, nikoliv poštovné nebo náklady na zaslání zboží kurýrní službou. Kupní cena bude kupujícímu vrácena zpět nejpozději do 30 pracovních dnů po obdržení vráceného zboží, a to pouze při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží. Vrácení kupní ceny se uskuteční buď převodem na účet kupujícího nebo zasláním poštovní složenkou na jeho adresu. Za tímto účelem se kupující zavazuje včas sdělit prodávajícímu údaje potřebné pro vrácení kupní ceny.

4. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek je prodávající oprávněn odstoupení od smlouvy kupujícím neakceptovat a toto zboží na náklady kupujícího odeslat zpět.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Mimosoudní řešení sporů je v kompetenci České obchodní inspekce (ČOI), na níž se může kupující/spotřebitel v případě sporu s návrhem na jeho mimosoudní řešení obrátit. Návrh musí obsahovat identifikační údaje stran sporu, úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností, označení, čeho se navrhovatel domáhá, datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu u prodávajícího, poprvé, prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález, nebyla uzavřena dohoda stran a žádné takové řízení ani nebylo zahájeno.

Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním jeho osobních údajů v databázi prodávajícího po splnění smlouvy až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití a dodavatel tyto nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po splnění archivovány, a to v elektronické formě a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
V Turnově dne 1. 1. 2022